Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
Zespół kształci w 20 zawodach, dla większości z nich w budynku warsztatów realizowane są zajęcia praktyczne.
Podstawowym celem szkoły jest umożliwienie uczniom kształcenia, wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, w szczególności:
1) zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do wymagań egzaminacyjnych,
4) umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
5) sprawowanie opieki nad uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
6) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
7) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,
8) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: zs1@powiat.bochnia.pl
2) faksem na nr: 14 611 72 04
3) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni, Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 – 15:30.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.