Historia szkoły

Widok szkoły z lotu ptaka

                        Początków istnienia szkoły określanej obecnie mianem Zespół Szkół Nr 1, można się doszukiwać już w końcu XIX wieku w założonej w 1890 r. Szkole Przemysłowej Uzupełniającej. Miała ona jednak tylko charakter teoretyczny, w programie nauki nie występowały zajęcia praktyczne. Szkoła mieściła się w budynku Szkoły Wydziałowej Męskiej /obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. A. Mickiewicza/. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. samorząd miejski przystąpił do organizowania szkolnictwa zawodowego. W latach trzydziestych szkoła przyjęła nazwę Publiczna Szkoła Dokształcająca. Uczyły się w niej także dziewczęta pracujące w handlu i rzemiośle. Druga wojna światowa zdezorganizowała szkolnictwo w Bochni. Od 1940 r. działała w Bochni Publiczna Szkoła Zawodowa. Gdy skończyła się okupacja niemiecka władze Bochni już w 1945 r. uruchomiły Szkołę Dokształcającą Zawodową. Od 1947 r. szkoła przyjęła nazwę Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. Była to szkoła 3- letnia. W końcu lat czterdziestych szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Krakowskiej. Zorganizowano 4 oddziały metalowe oraz dwa oddziały krawiectwa damskiego. Od roku szkolnego 1949/50 nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. We wrześniu 1952 r. szkoła znów zmieniła na krótki okres nazwę- Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna. Zwiększyła się również liczba oddziałów. W roku szkolnym 1953/54 została przyjęta nazwa  Zasadnicza Szkoła Metalowa,która kształciła w zawodach ślusarz maszynowy i ślusarz maszyn rolniczych.


              Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności Bochni i okolic szkoła poszerzała specjalności. Rozwój nowych gałęzi gospodarki w powiecie i rejonie stwarzał zapotrzebowanie na fachowców różnych specjalności. Szkoła starała się przystosować do rosnących wymagań, ilość uczniów ciągle wzrastała. Istotną barierą stawała się baza lokalowa szkoły, która nie pozwalała na przyjmowanie większej liczby chętnych do nauki zawodu.

                1 lutego 1969 r. rozpoczęła się nauka w nowych budynkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Windakiewicza. Został oddany do użytku młodzieży również internat. W roku szkolnym 1969/70 powstał nowy typ szkoły – Technikum Mechaniczne o specjalności przeróbka plastyczna stali. Kolejne lata przynosiły dalsze zmiany. Powołano nowy typ szkoły – 4 letnie Liceum Zawodowe. Szkoła rozrastała się, przybywało uczniów i nauczycieli. W budynku szkolnym funkcjonowało już kilka typów szkół: technikum mechaniczne, liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa. W maju 1974 r. odbyła się pierwsza w dziejach szkoły matura. 2 czerwca 1974 r. miało miejsce uroczyste nadanie imienia szkole, która przyjęła nazwę Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica.

               Od 1 września 1974 r. szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Mechanicznych im. St. Staszica. Szkoła kształciła w wielu zawodach, przybywały i zmieniały się specjalności we wszystkich typach szkół w wyniku dostosowania się do zainteresowań młodzieży. We wrześniu 1994 r. zostało otwarte Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno – informatycznym, które cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem młodzieży. W następnym roku szkolnym utworzono Liceum Techniczne o profilu mechanicznym. W budynku warsztatów szkolnych powstały nowe sale lekcyjne oraz pracownie specjalistyczne. Nowy typ szkoły Liceum Profilowane o profilu elektrotechnicznym, mechatronicznym, zarządzanie informacją i usługowo-gospodarczym utworzono w roku szkolnym 2002/2003.         

               Na podstawie Uchwały Rady Powiatu od 1 września 2002 r. szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica. Obecnie w skład zespołu wchodzą następujące typy szkół : technikum, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych osiągając znaczące sukcesy. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy matematyczne ,w których nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w powiecie i województwie. Młodzież odnosi także sukcesy w konkursach i olimpiadach technicznych, turniejach wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości. Tradycją szkoły stały się spotkania z najlepszymi uczniami i ich rodzicami, podczas których są wręczane listy pochwalne. Od roku szkolnego 1991/1992 szkoła przyznaje dyplomy „Primus Inter Pares „ dla najlepszych absolwentów. Od wielu lat trwa wymiana uczniów ze szkołą w Buchen. Zespół Szkół Nr 1 w Bochni kształci dobrych fachowców i przygotowuje młodzież do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Mając na uwadze potrzeby rynku pracy, szkoła zawiera porozumienia uwzględniające spójność kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Ugruntowana wysoka pozycja szkoły w tym zakresie stanowi gwarancję atrakcyjnego zatrudnienia.

              Dziś Zespół Szkół Nr 1 w Bochni jest największą szkołą w powiecie. Z klas i pracowni tej placówki korzysta prawie 1300 osób. Kształcenie jest prowadzone w 18 zawodach, dla większości z nich w budynku warsztatów realizowane są zajęcia praktyczne. W rankingu Perspektyw Zespół Szkól Nr 1 w Bochni zajmuje 20 miejsce w Województwie.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.