Egzamin czeladniczy

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 

1. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się branżowej szkole I stopnia (uczeń tej szkoły) składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza (Załącznik 3) - zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - w ZS nr 1. Szczegóły >>>

2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie - szczegółowych informacji udziela pracodawca.

O egzaminach czeladniczych https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/edukacja-zawodowa/egzaminy/


3. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po złożeniu deklaracji dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.

4. Egzamin jest odpłatny dla ucznia – młodocianego pracownika.
5. Opłata wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).
6. Jeśli osoby zobowiązane do opłaty przystępują ponownie tylko do jednej z części egzaminu, opłata wynosi:
b) w przypadku części pisemnej - 1/3 opłaty,
c) w przypadku części praktycznej - 2/3 opłaty
7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty
8. Opłatę za egzamin ucznia – młodocianego pracownika wnosi pracodawca.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.