fe pr malopolska ue

logo chmura sNaukowe warsztaty weekendowe są jedną z form wsparcia realizowaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych.

Zajęcia organizowane na uczelniach w ramach naukowych warsztatów weekendowych przeprowadzone zostaną w następujących obszarach tematycznych:
mechaniczno-mechatroniczny - obszar koordynowany przez Partnerów projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie;
elektryczno-elektroniczny- obszar koordynowany przez Partnera projektu Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

 

Druga edycja naukowych warsztatów weekendowych odbędzie się w dniach:
- od 17 - 19 listopada 2017 roku dla obszarów:

  • mechaniczno-mechatroniczny
  • elektryczno-elektroniczny;

Naukowe warsztaty weekendowe realizowane będą w oparciu o program warsztatów w dni przypadające od piątku do niedzieli. Ramowy program naukowych warsztatów weekendowych stanowi Załącznik nr 10 Regulaminu rekrutacji.

Podczas naukowych warsztatów weekendowych przewiduje się realizację zajęć dydaktycznych bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za dany obszar tematyczny tj. 10 godzin lekcyjnych dla każdej grupy z danego obszaru tematycznego oraz realizację programu naukowego zgodnego z danym obszarem tematycznym (w dzień przypadający na sobotę - godziny popołudniowe).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy
z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.

 

Dokumenty rekrutacyjne