Szkolna lista tematów

(ustny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji wiosennej 2016r.)

LITERATURA

1. Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.

2. Odpowiedzialność przed własnym sumieniem. Omów zagadnienie w oparciu o literaturę polską

3. Ludzkie i boskie drogi sprawiedliwości. Zanalizuj to zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.

4. Konflikt rozumu i serca w tekstach literackich. Dokonaj analizy zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów.

5. Horacjański motyw „exegi monumentum” w poezji późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów

6. Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich.

7. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów problem, odnosząc się do wybranych tekstów literackich.

8. Refleksje o istocie wolności człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.

9. Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy i losy wybranych bohaterów utworów literackich o tematyce wojennej.

10. Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich i tekstów z dziedziny psychologii.

11. Lekarz jako bohater literacki. Porównaj różne znane Ci kreacje tych postaci.

12. Wędrówka a przemiany osobowości bohatera literackiego. Wskaż wpływ podróży na wybrane postacie z utworów polskich (lub/i obcych)

13. Walka i praca – porównaj dwie różne strategie działania w okresie polskiej niewoli narodowej. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich.

14. Pieniądz i jego rola w życiu bohaterów literackich. Odwołaj się do wybranych utworów różnych epok.

15. Zaprezentuj świat widziany oczami dziecka na podstawie wybranych utworów literackich.

16. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich XX wieku.

17. Motyw wspomnień jako element kompozycyjny i znaczeniowy w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

18. Małe formy poetyckie (epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej. Na wybranych przykładach omów ich strukturę i funkcje.

19. Tolerancja – modne dziś słowo czy wartość niezbędna od wieków w życiu człowieka? Omów motyw, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

20. Różne oblicza kobiet w dramatach Williama Szekspira. Omów na wybranych przykładach.

21. Motyw buntu w wybranych dziełach literatury polskiej i obcej. Porównaj jego funkcjonowanie na przykładach tekstów z różnych epok.

22. Czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka? Odwołując się do wybranych dzieł rozważ, jak literatura i filozofia odpowiadają na to pytanie.

23. W rzece czasu. Na podstawie analizy wybranych przykładów literackich z różnych epok przedstaw, jaką rolę odgrywa czas w ludzkiej egzystencji.

24. Ekspiacja (odkupienie win) jako droga powrotu do człowieczeństwa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

25. Zaprezentuj kreacje bohaterów szalonych i rozważnych. Odwołując się do literatury różnych epok, ukaż ich funkcjonowanie.

26. Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje scen finałowych, odwołując się do wybranych utworów.

27. Zanalizuj wybrane kreacje bohaterów-altruistów i bohaterów-próżniaków, odwołując się do literatury różnych epok.

28. Porównaj postawę Don Kichota z Ikarem, Hamletem i innymi przykładami marzycieli i idealistów ukazanych w literaturze.

29. Wartość i znaczenie przyjaźni w życiu człowieka. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.

30. Patriotyzm, kosmopolityzm, obywatelstwo. Omów znaczenia, jakie nadała tym pojęciom literatura, analizując przykłady z różnych epok.

31. Przeznaczenie, przypadek, świadomy wybór – co decyduje o naszym losie? Interpretując wybrane utwory, porównaj różne ujęcia i rozstrzygnięcia tego tematu w literaturze. Wykorzystaj kontekst filozoficzny.

32. Wiara jako główna wartość w życiu człowieka. Przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, realizacje tego problemu w literaturze różnych epok.

33. Przedstaw różne sposoby tworzenia wizerunku karierowicza, analizując wybrane utwory literackie.

34. Kim może być narrator w dziele literackim? Odwołując się do wybranych przykładów literackich, wskaż i scharakteryzuj cechy narratorów różnego typu.

35. Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Wampir jako bohater literacki i filmowy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów tekstów kulturowych.

2. Problemy młodzieży współczesnej w literaturze i filmie XX i XXI wieku. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach.

3. Różne sposoby realizacji scen batalistycznych w literaturze, filmie i grze komputerowej. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

4. Kino autorskie - jak rozumiesz ten termin w odniesieniu do twórczości wybranego reżysera. Omów wybrane filmy.

5. Człowiek wobec nałogu. Przedstaw obraz zmagania się człowieka z własną słabością na przykładzie wybranych utworów literackich, filmowych oraz współczesnych tekstów kultury (np. komiksy, reklamy, fotografie, plakaty, graffiti)

6. Pokolenie Kolumbów w obrazie literackim i filmowym. Omów podobieństwa i różnice w sposobie przedstawiania.

7. Negatywny bohater i czarny charakter. Ukaż sposoby i cele kreowania takich postaci w wybranych dziełach literackich i filmowych.

8. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.

9. Od „Zielonego balonika” do kabaretu „Mumio” – stare i nowe oblicze polskiego kabaretu. Omów problem, odwołując się do konkretnych dzieł kultury.

10. Katedra jako obraz świata. Porównaj różne obrazy katedr i ich funkcje na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

11. Od antycznych herosów do filmowych bohaterów popkultury. Porównaj postawę i świat wartości mitologicznych bohaterów i ich współczesnych odpowiedników, analizując wybrane utwory literackie oraz inne teksty współczesnej kultury.

12. Literatura i film wobec kultur ginących. Omów sposoby ukazywania tego problemu w wybranych tekstach kultury. Wskaż przyczyny różnic, analizując wybrane dzieła.

13. Wybitne postacie literackie i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych przykładach.

14. Obrazy i plakaty komunistyczne w konfrontacji z dokumentalnymi filmami epoki. Porównaj wynikające z nich wizje świata i człowieka dobierając stosowne przykłady.

15. Kreacje bohaterów wykonujących konkretne zawody np. lekarz, górnik, nauczyciel, dziennikarz w utworach literackich i filmowych. Omów na kilku wybranych przykładach.

16. Obóz koncentracyjny i łagier w świetle dokumentów, utworów literackich, fotografii oraz dzieł plastycznych bądź filmowych. Ukaż wybrane miejsca zagłady uwiecznione w sztuce.

17. „O zachowaniu się przy stole” – dawniej i dziś. Omów przemiany obyczajowe polskiego społeczeństwa na podstawie wybranych przykładów literackich, publicystycznych i filmowych.

18. Żywioły w literaturze i sztuce. Omów funkcjonowanie motywu w wybranych dziełach

19. Przeciw stereotypom kata. Scharakteryzuj inne portrety Niemców w Początku A. Szczypiorskiego, Pianiście R. Polańskiego, Liście Schindlera S. Spielberga i innych.

20. Miejsca magiczne w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

21. Przedstaw funkcjonowanie motywu macierzyństwa w literaturze i sztuce.

22. Omów funkcjonowanie motywu danse macabre w kulturze dawnej i współczesnej, odwołując się do wybranych przykładów.

23. Motywy baśniowe w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

24. Jakie znaczenia symboliczne przypisywali ciału ludzkiemu artyści różnych epok? Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kulturowych.

25. Z. Herbert i K. Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice w przedstawieniu tematu przez twórców.

JĘZYK

1. Język i styl Bolesława Leśmiana. Zaprezentuj zagadnienie na przykładzie wybranych utworów

2. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Omów problem, analizując przykłady współczesnej polszczyzny.

3. Funkcje gry językowej w kabarecie. Omów temat na wybranych przykładach

4. Scharakteryzuj język wybranego przez siebie zespołu rockowego, wyjaśniając zasadność doboru środków językowej ekspresji.

5. Omów specyfikę języka graffiti i „wlepek”. Scharakteryzuj zjawisko pod względem językowym na podstawie analizy zgromadzonego materiału.

6. Pisma użytkowe jako konteksty utworów poetyckich. Omów sposoby ich wykorzystania w wybranych tekstach polskich twórców.

7. Dokonaj analizy stylistycznej wybranych przykładów gawędy. Odpowiedz na pytanie, na czym polega specyfika języka w tym gatunku literackim.

8. Cechy języka przemówień sejmowych. Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów lub nagrań fragmentów przemówień.

9. O dawnej sztuce pisania listów. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady epistolografii określonej epoki.

10. Sztuka przekonywania we współczesnej publicystyce. Omów sposoby wykorzystania środków językowych w wybranych tekstach polskich publicystów.

11. Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Zilustruj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

12. Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane teksty literackie.

13. Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje.

14. Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie.

15. Imiona, przydomki, pseudonimy. Dokonaj analizy słowotwórczej i etymologicznej zebranego materiału, wykorzystując przykłady literackie i funkcjonujące w języku twojego otoczenia.

16. Przedstaw rolę kontekstów kulturowych w tekstach reklam, analizując konkretne przykłady.

17. Zjawiska charakterystyczne dla języka propagandy, nie tylko w PRL-u. Omów problem, starannie dobierając przykłady.

18. Parodia jako zjawisko językowe. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

19. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń, jaką funkcję pełni tytuł artykułu w stosunku do jego zawartości.

20. Omów etymologiczne pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu