KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1 września 2015 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2015 r.
3. Ferie zimowe 18 - 31 stycznia 2016 r.
4.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

5. Zakończenie zajęć w klasach trzecich LO i czwartych technikum

29 kwietnia 2016 r.

6.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

od 4 do 27 maja 2016 r.

od 4 do 24 maja 2016 r.

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie:

a) w okresie zimowym

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna

(www.cke.edu.pl)

wg harmonogramu

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.
9.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.