ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W XLVI EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna/ mojego podopiecznego [………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………]

należy wskazać imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę Szkoły

w XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej (dalej jako „Olimpiada”) organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5 oraz (prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola).

€     Oświadczam, że są mi znane i akceptuję zapisy Regulaminu Olimpiady Wiedzy Technicznej.

€     Oświadczam, że są mi znane i akceptuję zapisy Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Platformy udostępnionej w celu przeprowadzenia XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.

€     Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrację mojego dziecka na Platformie udostępnionej
w celu przeprowadzenia XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.

€     Potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego w związku z jego udziałem Olimpiadzie.

……….…………………...                                                                             ………..…………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                          (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przeznaczone dla osoby podpisującej zgodę na udział dziecka w Olimpiadzie

v  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5 (REGON: 00051352100000,
NIP: 526-030-04-34) www.enot.pl. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

ŹRÓDŁO DANYCH

v  Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od Szkoły, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko/podopieczny w związku ze zgłoszeniem udziału Pani/Pana dziecka/ podopiecznego w XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

v  Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje Pani/Pana imię
i nazwisko oraz imię (imiona), nazwisko, klasę, nazwę Szkoły Pani/Pana dziecka/ podopiecznego.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

v  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Umożliwienia udziału Pani/Pana dziecka/podopiecznego w XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. pozyskania zgody opiekuna/ rodzica dziecka na udział dziecka w Olimpiadzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

v  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 • Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w szczególności: prawne, księgowe
  i doradcze;
 • Sponsorom Olimpiady oraz Podmiotom, które objęły Patronatem Olimpiadę;
 • Podmiotom uprawnionym z podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do Pani/Pana danych osobowych (np. organom władzy publicznej);

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres do 3 lat od ich pozyskania.
 • Wskazany okres może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

v  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawdo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania/ uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu
  na Pani/Pana szczególną sytuację;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

v  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

v  Jednocześnie informujemy, że korzystanie z w/w praw może zostać ograniczone lub wyłączone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do których stosowania jest zobowiązany Administrator.

v  Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

v  W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

v  Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich (poza obszarem EOG) oraz
do organizacji międzynarodowych.


Informacje dotyczące przetwarzania danych przeznaczone dla Uczestników XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoim udziałem
w XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej (dalej jako „Olimpiada”).

Administrator danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5 (REGON: 00051352100000,
  NIP: 526-030-04-34) www.enot.pl. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Oznacza to, że Administratorem Twoich danych osobowych (np. Twojego imienia, nazwiska) jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, która jako Organizator Olimpiady decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kontakt do Administratora

 1. Z Administratorem możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w następujący sposób:
 1. Pisząc e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 2. Wysyłając list na adres: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
  w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5.

Podstawy i cele przetwarzania danych

 1. Twoje dane przetwarzamy w celu:
 1. Umożliwienia Ci udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, zgodnie z Regulaminem Olimpiady wiedzy Technicznej oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 2. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających w szczególności z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 3. Umożliwienia Ci kontaktu z Administratorem w związku z organizacją i przeprowadzeniem XLVI edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Wykonania zawartej z Tobą umowy co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie umowy zawartej o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli w celu umożliwienia Ci rejestracji konta Użytkownika na Platformie, jego obsługi, umożliwienia Ci przystąpienia do I etapu Olimpiady, weryfikacji Twoich testów za pośrednictwem Platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
 5. Zapewnienia rozliczalności Twoich działań oraz nas jako Administratora oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w powiązaniu z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ).

Okres przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres do 3 lat od chwili wykonania na nich ostatnich operacji.

Odbiorcy danych i udostępnianie danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. Dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w szczególności takim odbiorcą będzie NOT-Informatyka sp. z o.o. jako dostawca Platformy za pośrednictwem, której przeprowadzamy Olimpiadę).
  2. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w szczególności: prawne, księgowe
   i doradcze.
  3. Sponsorom oraz Podmiotom, które objęły Patronatem Olimpiadę.
  4. Podmiotom uprawnionym z podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do Twoich danych osobowych (np. organom władzy publicznej).
  5. Administrator nie przekazuje Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Jako osoba, której dane są przetwarzane masz prawo:
  1. dostępu do swoich danych – co oznacza, że ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe na Twój temat przetwarzamy;
  2. do uzyskania kopii swoich danych – co oznacza, że masz prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych;
  3. do sprostowania danych – co oznacza, że masz prawo zawnioskować do Administratora
   o poprawienie nieaktualnych lub nieprawdziwych przetwarzanych danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
  4. do usunięcia danych – co znaczy, że masz prawo wnioskować o usunięcie Twoich danych osobowych;
  5. do ograniczenia przetwarzania – co znaczy, że możesz zawnioskować o ograniczenie przetwarzania zakresu Twoich danych osobowych;
  6. do przenoszenia danych – co oznacza, że możesz poprosić o przeniesienie Twoich danych;
  7. do wyrażenia sprzeciwu – co oznacza, że możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności gdy jesteś w trudnej sytuacji;
  8. do niepodleganiu zautomatyzowanym decyzjom, w tym decyzjom opierającym się na profilowaniu – co oznacza, że masz prawo zawnioskować o przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób niezautomatyzowany, czyli z udziałem człowieka – przykładowo możesz wnioskować o dodatkową weryfikację Twojego testu, który wypełniłeś za pośrednictwem Platformy przez człowieka;
  9. Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw należy się z nami skontaktować (dane do kontaktu zostały wskazane w „Kontakt do Administratora”). Pamiętaj, korzystanie z uprawnień może zostać ograniczone lub wyłączone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania jesteśmy zobowiązani np. w sytuacji, gdy przepis prawa nakłada na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, nie będziemy mogli zrealizować Twoje wniosku o usunięcie danych.
  10. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem.

WYMÓG PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli jednak ich nie podasz, nie będziesz mógł dokonać rejestracji na Platformie, a także wziąć udziału w Olimpiadzie.

PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB AUTMATYCZNY I PROFILOWANIE

 1. Podczas pierwszego etapu Olimpiady za pośrednictwem Platformy będziesz uzupełniać zadania, testy, następnie wyniki Twojej pracy będą podlegać weryfikacji (sprawdzeniu) przez system (czyli bez udziału człowieka), a następnie system na podstawie osiągniętych przez Ciebie wyników i wystawionej oceny podejmie decyzję, co do Twojej kwalifikacji do kolejnego etapu Olimpiady .