Regulamin przyznawania stypendium i nagród fundowanych przez ABJ sp. z o.o. sp. k. dla uczniów ZS Nr 1 w Bochni

 1. 1.Zasady ogólne
 1. Stypendia fundowane przez ABJ sp. z o.o.sp. z o.o.
 1. Stypendia przyznawane są uczniom trzeciej i czwartej klasy technikum                 w zawodzie technik elektryk, a nagrody na koniec roku szkolnego dla wyróżniających się uczniów klas technikum w zawodach technik elektryk i technik informatyk oraz dla najlepszego absolwenta technikum, wyróżnionego dyplomem Primus Inter Pares.
 1. Wyboru uczniów, którym przyznane zostanie stypendium, dokonuje komisja stypendialna, powołana przez dyrektora ZS Nr 1 w Bochni, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby.
 1. Kandydaci do stypendium winni spełniać warunki określone w regulaminie            i złożyć w wymaganym terminie wniosek stypendialny w sekretariacie szkoły.
 1. Wybór stypendystów odbywa się w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie zaakceptowanym przez ABJ sp. z o.o.
 1. Stypendium przyznawane jest roku szkolnego, na który zostało przyznane.
 1. Liczba stypendiów jest ograniczona do trzech dla uczniów trzeciej i czwartej klasy    w zawodzie technik elektryk.
 1. ABJ sp. z o.o.i ZS Nr1 zastrzegają sobie prawo innego wspólnie ustalonego podziału środków stypendialnych.
 1. 2.Kryteria rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendium i nagród
 2. Kandydatem do stypendium może być uczeń lub uczennica, o których mowa        w pkt.1.2, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego 2018/2019 (na koniec pierwszego okresu roku szkolnego 2019/2020 dla stypendium przyznawanego na II okres) wysoką średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych objętych programem nauczania i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania oraz uczestniczy w zajęciach organizowanych przez ABJ lub kółka technicznego.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium na I okres roku 2019/2020 kandydaci składają na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu najpóźniej do  20 sierpnia 2019 r., a na II okres roku 2019/2020 w terminie do 20 stycznia 2020r.
 1. Nagrody na koniec roku szkolnego dla uczniów, wymienionych w punkcie 1.2 przyznawane są na wniosek złożony przez wychowawcę klasy według kryteriów obowiązujących dla stypendium, nie później niż w terminie klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
 1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną, która ocenia osiągnięcia kandydatów.
 1. Podział stypendiów i nagród następuje po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami. Stypendystami lub nagrodzonymi zostają kandydaci, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów, z zachowaniem liczby stypendiów, o których mowa w punkcie 1.7.
 1. Komisja Stypendialna sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z posiedzenia zawierający, między innymi, nazwiska stypendystów i pozostałych kandydatów do stypendium, uzyskane przez nich liczby punktów i wysokość przydzielonych stypendiów. Protokół przechowywany jest przez dyrektora ZS Nr 1, drugi przekazany zostaje ABJ sp. z o.o.
 1. 3.Przepisy końcowe.
 1. Dyrektor ZS Nr 1 informuje pisemnie na tablicy ogłoszeń o wynikach pracy Komisji i stypendiach przyznanych na I okres w terminie do 15 września 2019 r. , dla stypendiów na II okres do 1 lutego 2020 r., a nagród do 25 czerwca 2020 roku.
 1. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do dyrektora ZS Nr 1. Rozpatrywaniu podlegają wyłącznie odwołania w formie pisemnej, złożone nie później niż 3 dni od dnia ogłoszenia wyników pracy Komisji.
 1. Dyrektor ZS Nr 1 podejmuje ostateczną decyzję w terminie 3 dni od terminu składania odwołań.
 1. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone wyłącznie w porozumieniu ABJ sp. z o.o. sp.k. i ZS Nr 1.