WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM

FUNDOWANEGO PRZEZ ABJ sp. z o.o. sp. k.

na okres r. szk. 2019/2020

A. Informacje o uczniu
Nazwisko                                

Klasa

 
Imię                                

Adres domowy

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Nr tel. ucznia

                 
Osiągnięcia ucznia 1. Ocena średnia ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania w okresie poprzedzającym okres, na który przyznane będzie stypendium

Ocena średnia

 
2. Ocena zachowania w okresie j.w.

Ocena zachowania

 

3. Inne osiągnięcia ucznia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Informacje niezbędne w przypadku przyznania stypendium

 

Nr rachunku bankowego

                                                   

Dane posiadacza rachunku

……………………………………………………………………………………………………………………

                                                                 (imię i nazwisko)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………………………………….                                       …………………………………………..

czytelnie imię i nazwisko ucznia lub opiekuna                                                                                                 podpis

prawnego lub pełnoletniego ucznia

……………………………………………………………………….

Miejscowość, data

C. Decyzja komisji stypendialnej

Uwagi do wniosku

 

Pozycja wniosku na liście rankingowej

                                                                          

                                                                               Przewodniczący Komisji   ………………..………….. ……………………………

                                                                          

                                                                               Członek Komisji                 …………………………….. ……………………………

                                                                                

                                                                               Członek Komisji               …………………………….. ……………………………                                                    

Bochnia, dnia ……………………………………….