Informacja o Praktykach Zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni

Harmonogram praktyk zawodowych

Uczniowie II klas technikum po gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni odbywają Praktyki Zawodowe na przełomie maja i czerwca br. według następującego harmonogramu:

Zawód Klasa Termin
Technik informatyk klasa 2Fg, 2Ig 17.05-11.06.2021r.
Technik elektryk klasa 2Eg 17.05-11.06.2021r.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej klasa 2Kg 17.05-11.06.2021r.
Technik pojazdów samochodowych klasa 2PSg 17.05-11.06.2021r
Technik mechanik - operator klasa 2PSg 17.05-11.06.2021r
Technik logistyk klasa 2Lg 17.05-15.06.2021r.
     

Klasa II L

Klasa II Lg ze względu na egzamin zawodowy, który odbędzie się 7-8.06 br., kończy praktykę dwa dni później niż pozostałe grupy.

Uczniowie II klas technikum po szkole podstawowej będą odbywać praktyki w III klasie  we wrześniu br.

Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową oraz dzienniczek praktyk zostaną przesłane do uczniów 29 marca br. poprzez dziennik elektroniczny.

Praktyka zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie. Jej miejscem jest przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole
i siedziba mieści się na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Praktyka rozpoczyna się od zapoznania z przepisami BHP, organizacją pracy i zadaniami, zgodnie
z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

            Program praktyki (ustalany przez szkołę) firmy mogą traktować w sposób elastyczny.
Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.

Praktyki zawodowe odbywają się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.

            Uczniowie uczestniczą w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.

            Oceny umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyk zawodowych.

      Dokonując oceny pracy uczniów uwzględnia się:

            - przestrzeganie dyscypliny pracy,

            - organizację pracy,

            - samodzielność podczas wykonywania pracy,

            - jakość wykonywanej pracy,

            - postawę zawodową.

            Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę wpisuje
w dzienniczku praktycznej nauki zawodu opinię o pracy ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

Ostateczną ocenę praktyk wystawia Kierownik Szkolenia Praktycznego w szkole, wychowawcy wpisują oceny do dziennika i arkuszy ocen (wraz z adresem firmy).

 

Uczniowie III klas technikum - z wyjątkiem uczniów klas t. informatyk, którzy realizowali praktyki zawodowe u pracodawców w klasie II, w roku szkolnym 2020/2021, w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni odbywają Praktyki Zawodowe według następującego harmonogramu:

Zawód

Klasa

Termin

Technik elektryk

klasa 3E

wrzesień 2020 r.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

klasa 3K, 3RT-R

wrzesień 2020 r.

Technik logistyk

klasa 3L, 3RT-T

wrzesień 2020 r.

Technik pojazdów samochodowych

klasa 3S

wrzesień 2020 r.

Technik mechanik - operator

klasa 3P

wrzesień 2020 r.

 

Uwaga: Uczniowie II klas technikum (po gimnazjum) w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni w roku szkolnym 2020/2021 odbywają Praktyki Zawodowe na przełomie maja i czerwca 2021 r. 

 

Praktyka  zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie. Jej miejscem jest przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole.

Praktyka rozpoczyna się od zapoznania z przepisami BHP, organizacją pracy i zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

            Program praktyki (ustalany przez szkołę) firmy mogą traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.

Praktyki zawodowe odbywają się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.

            Uczniowie uczestniczą w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.

            Oceny umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyk zawodowych.

      Dokonując oceny pracy uczniów uwzględnia się:

            - przestrzeganie dyscypliny pracy,

            - organizację pracy,

            - samodzielność podczas wykonywania pracy,

            - jakość wykonywanej pracy,

            - postawę zawodową.

            Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę wpisuje w dzienniczku praktycznej nauki zawodu opinię o pracy ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

Ostateczną ocenę praktyk wystawia Kierownik Szkolenia Praktycznego w szkole, wychowawcy wpisują oceny do dziennika i arkuszy ocen (wraz z adresem firmy).

Szczegółowe informacje we wiadomościach UONET+.