Skompletowanie tych dokumentów należy do zadań kierownika wycieczki:

1. Karta wycieczki z harmonogramem wycieczki (załącznik 1)

2. Lista uczestników wycieczki (załącznik 2)
3. Lista uczestników wycieczki zagranicznej (załącznik 3)
4. Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów (załącznik 4)
5. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wzięcie udziału w wycieczce (załącznik 5)
6. Zobowiązanie uczestników do przestrzegania regulaminu wycieczki (załącznik 6)
7. Oświadczenie kierownika wycieczki (załącznik 7)
8. Oświadczenie opiekunów wycieczki (załącznik 8)
9. Rozliczenie wycieczki (załącznik 9)
10. Lista wpłat od uczestników wycieczki (załącznik 10)
11. W przypadku wycieczki wielodniowej kierownik wycieczki dołącza umowę przedwstępną rezerwacji noclegu (fax)