REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1Przepisy wstępne

1.  Niniejszy Regulamin stanowi zbiór przepisów określających zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.
2.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego obejmuje uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.
3. Regulamin opracowany został w oparciu o Statut Zespołu Szkół Nr 1 Bochni.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego przyjęty przez ogół uczniów jest prawem i ma moc obowiązującą w szkole.

§2

Ogólne zasady działania Samorządu Uczniowskiego


1.  Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Bochni tworzą Samorząd Uczniowski.

2.  Uczniowie danej klasy tworzą  samorząd klasowy.

3. Samorząd klasowy wybiera ze swego grona przedstawicieli (trójkę klasową), którymi są: przewodniczący samorządu klasowego, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik.
4. Wybory przedstawicieli samorządu klasowego (klasowych trójek) odbywają się na początku roku szkolnego na lekcji wychowawczej i są przeprowadzane przez wychowawcę klasy.

 

5. Kandydatem na członka samorządu klasowego  może uczeń, który nie sprawia żadnych problemów wychowawczych, a ponadto:

 1. w ostatnim roku szkolnym z zachowania otrzymał ocenę co najmniej dobrą,
 2. sumiennie wypełnia obowiązki ucznia regulowane przez Statut Zespołu Szkół Nr 1

6. W przypadku naruszenia przynajmniej jednego z punktów wynikających z obowiązków ucznia, otrzymania nagany wychowawcy klasy lub nagany dyrektora szkoły, uczeń zostaje odwołany z pełnionej funkcji przedstawiciela samorządu klasowego. Odwołanie przedstawiciela samorządu klasowego z pełnionej funkcji odbywa się w obecności wychowawcy klasy i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

7. Wychowawca klasy, w której nastąpi odwołanie przedstawiciela samorządu klasowego, zobowiązany jest  w terminie do 14 dni przeprowadzić ponowne wybory.

8. Uczeń, który został odwołany z funkcji przedstawiciela samorządu klasowego,  zostaje pozbawiony prawa ponownego kandydowania w wyborach.

9. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

b. dwóch zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

c. skarbnik

d. sekretarz – protokolant

e. dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

10. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez Samorząd Uczniowski w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym.

11. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kompletuje skład organów Samorządu Uczniowskiego spośród pozostałych kandydatów lub z innych członków Samorządu Uczniowskiego. 

12. Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, skarbnik, sekretarz – protokolant nie mogą wszyscy należeć do tej samej klasy co Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być uczniowie należący do tej samej klasy, do której należy Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

13. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i pozostałych organów trwa dwa lata, jeżeli Przewodniczący w chwili wyboru jest uczniem pierwszej klasy liceum lub pierwszej lub drugiej klasy technikum, lub rok, jeżeli Przewodniczący w chwili wyboru jest uczniem drugiej klasy liceum lub trzeciej klasy technikum. Przez koniec kadencji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego rozumie się początek roku szkolnego, w którym mija dwa lata od wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub początek roku szkolnego, w którym Przewodniczący Samorządu Szkolnego rozpoczyna naukę w klasie maturalnej.

14. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się do dnia 15 listopada roku szkolnego, w którym kończy się kadencja poprzednika.

15.  Organy Samorządu Uczniowskiego współpracują z władzami szkoły, uzgadniając z nimi plan działania na okres trwania kadencji.
16. Organy Samorządu Uczniowskiego  informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdanie na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego lub przedstawicieli samorządów klasowych (co najmniej raz w roku).
17. W przypadku niewłaściwej pracy członków organów Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący w porozumieniu z opiekunami może odwołać określony organ Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczący jest zobowiązany przedstawić nowy skład organów Samorządu Uczniowskiego do 7 dni od daty odwołania organu.

18. W przypadku rażącego niewywiązywania się Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z obowiązków ucznia Dyrektor Szkoły może odwołać Przewodniczącego Samorządu z pełnionej funkcji.
19. Organ Samorządu Uczniowskiego może w każdej chwili zrezygnować z działalności składając pisemną rezygnację.
20. Organy Samorządu Uczniowskiego powinny zostać ukonstytuowane w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów.
21. Każdy przedstawiciel samorządu klasowego ma obowiązek współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności Samorządu Uczniowskiego.

22. Każdy organ Samorządu Uczniowskiego musi reagować na łamanie prawa szkolnego, przemoc oraz na każde zauważone zło, przez powiadomienie odpowiednich organów szkoły.

§3

Ordynacja Wyborcza w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego


1.  Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz do roku lub raz na dwa lata zgodnie z §2 pkt. 13 i z §3 pkt. 14.

2. Prawo do głosowania ma każdy uczeń Zespołu Szkól nr1 w Bochni.

3. Za przeprowadzenie wyborów zgodnie z ordynacją wyborczą odpowiada Komisja Wyborcza.
4. Kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego powinien:
a.  być uczniem pierwszej lub drugiej klasy liceum ogólnokształcącego lub być uczniem pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy technikum
c. osiągać pozytywne wyniki w nauce;

d. w ostatnim roku szkolnym posiadać przynajmniej ocenę dobrą z zachowania;
e. reprezentować wysoką kulturę osobistą;
f.  przedstawić swój program działania

g. przedstawić listę co najmniej 50 osób popierających jego kandydaturę
5. Kandydaci ubiegający się o funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłaszani są przez uczniów szkoły. Zgłoszenie musi obejmować również zgodę kandydata na kandydowanie w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

6. Kandydat ma prawo do głosowania.

7. Kandydat ma prawo do organizowania uczciwej i kulturalnej kampanii wyborczej na terenie szkoły. Kampania wyborcza nie może zawierać treści napastliwych, naruszających godność innych kandydatów. Kampania wyborcza musi być zakończona na dzień przed wyborami.

8. Kandydat, który naruszy zasady prowadzenia kampanii wyborczej opisane w §4 pkt. 7, traci bierne prawo wyborcze w wyborach, w których kandydował.
9.  Nad organizacją wyborów czuwa ustępujący Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami Samorządu.

9. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez Samorząd Uczniowski w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym

10. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos, potwierdzając udział w wyborach podpisem na liście wyborców.

11. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, zatwierdzonych przez Komisję Wyborczą. Głos oddany na innej karcie jest nieważny.

12. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata.

13. Głos może być oddany wyłącznie na jednego kandydata. Wskazanie większej ilości nazwisk oznacza głos nieważny.

14. Ostateczną technikę głosowania ustala Komisja Wyborcza.

§4

Komisja Wyborcza

 1. Komisja Wyborcza wybierana jest przez Samorząd Uczniowski lub jego przedstawicieli na zebraniu trójek klasowych.
 2. W skład Komisji wchodzi 8 osób: Przewodniczący Komisji i 7 członków..
 3. Decyzje podejmowane są przez Komisję bezwzględną większością głosów. W przypadku braku większości bezwzględnej, decyduje głos przewodniczącego.
 4. Kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego nie może uczestniczyć w pracach Komisji Wyborczej.
 5. Członkowie Komisji mają prawo do głosowania.
 6. Komisja Wyborcza ma obowiązek:
 7. sporządzić listę kandydatów w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i podać ją do publicznej wiadomości,
 8. sporządzić listy uprawnionych do głosowania,
 9. zapoznać wyborców z zasadami głosowania
 10. czuwać nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej,
 11. wyłonić ze swego grona pięcioosobową Komisję Skrutacyjną, której zadaniem będzie obliczenie ilości głosów ważnych i nieważnych, frekwencji wyborczej oraz ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
 12. sporządzić protokół za swojej działalności.
 13. Obserwatorami wyborów mogą być członkowie Samorządu Uczniowskiego wskazani przez kandydatów ubiegających się o funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Każdy kandydat ma prawo wskazać jednego obserwatora.
 14. Obserwator nie bierze udziału w pracach Komisji Wyborczej, ma jednak prawo czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania.
 15. W razie zaobserwowania nieprawidłowości przy głosowaniu obserwator ma obowiązek powiadomić członków Komisji Wyborczej, jej Przewodniczącego, ustępującego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub Opiekunów Samorządu, którzy powinni podjąć odpowiednie działania w celu usunięcia nieprawidłowości.

§5

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Zadania Samorządu Uczniowskiego obejmują:
  1. umożliwianie uczniom samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz promowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
  2. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
  3. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
  4. współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Pedagogiem Szkolnym oraz Wychowawcą Świetlicy, a przede wszystkim z opiekunami Samorządu
  5.  ewentualne redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej,
  6. podejmowanie działań z zakresu wolontariatu. W celu realizacji tych działań Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.
  7. reprezentowanie szkoły na zewnątrz
  8. pomoc w organizacji szkolnych uroczystości, imprez (takich jak dyskoteki szkolne, otrzęsiny klas pierwszych) oraz Dnia Otwartego Szkoły
  9. troska o poczet sztandarowy szkoły

§6
Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego


1. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
a.  przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów ZS nr 1 w Bochni

b. opiniowania pracy nauczyciela, na wniosek Dyrektora Szkoły, w związku z dokonywaną oceną pracy

c. wypowiadania się w kwestiach dotyczących działań mających na celu ochronę zdrowia uczniów oraz eliminowanie zjawisk patologicznych w szkole

d. opiniowania propozycji skreślenia wskazanych osób z listy uczniów,
e.  udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych;
f. współdecydowania w sprawie przyznawania uczniom stypendiów poprzez opiniowanie przedstawionych kandydatur;
g. zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole;
h. udziału przedstawicieli Samorządu Szkolnego - z głosem doradczym - w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych;

i. proponowania dla uczniów pewnych udogodnień, takich jak numerek niepytany

j. wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej;
k.  dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu.

§7

Formy działalności Organów Samorządu Uczniowskiego

 1. Organy Samorząd Uczniowskiego działają zgodnie z Regulaminem, posiadają prawa i obowiązki oraz ponoszą konsekwencje swych działań.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego:
 3. Spotykają się na zebraniach zwoływanych w miarę potrzeb w celu omówienia realizacji bieżących zadań.

2. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego lub zebraniach Organów Samorządu Uczniowskiego uczestniczą opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

3. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział - z głosem doradczym - osoby zaproszone przez Przewodniczącego Samorządu.
4. Posiedzenia organów Samorządu Uczniowskiego, Samorządu Uczniowskiego lub przedstawicieli samorządów klasowych zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub opiekun Samorządu Uczniowskiego.

5. W celu wymiany informacji i współdziałania organy Samorządu Uczniowskiego zapraszają na swoje posiedzenia Dyrektora Szkoły oraz przedstawicieli innych organizacji działających na terenie szkoły.
6. W przypadku konfliktu Samorządu Uczniowskiego z innymi organami szkoły Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę w ramach kompetencji tego organu

§8

Obowiązki Opiekunów Samorządu Uczniowskiego


1. Obowiązki Opiekunów Samorządu Uczniowskiego obejmują:

 1. koordynowanie prac organów Samorządu Uczniowskiego
  b.  udzielanie pomocy w realizacji zadań wynikających z planu pracy Samorządu;
  c.  czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu;
  d.  informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;
  e.  angażowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem Uczniowskim
  f.  uczestnictwo w ocenie pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną

g. troska o poczet sztandarowy szkoły

§9

Finansowanie Samorządu Uczniowskiego

 1. Działalność finansowa jest dla Samorządu szkołą gospodarności.
 2. Samorząd Uczniowski dysponuje pieniędzmi pochodzącymi ze składek, z organizowanych dyskotek z płatnym wstępem, imprez sportowych lub rozrywkowych, z giełdy używanych podręczników.
 3. Samorząd Uczniowski może wystąpić o przyznanie środków  do Rady Rodziców, do samorządu terytorialnego, sponsorów po uprzednim przedstawieniu wniosków Opiekunowi Samorządu i Dyrektorowi.
 4. Uzyskane fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą być wydane tylko na cele związane bezpośrednio z działalnością Samorządu
 5. Finansami Samorządu Uczniowskiego dysponuje Skarbnik, prowadząc rachunki i składając sprawozdanie na koniec roku szkolnego
 6. Wydatkowanie funduszy Samorządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej

§10

Postanowienia końcowe


1. Władze szkoły sprawują nadzór i udzielają pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi.
2. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu Uczniowskiego, jeżeli byłyby one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

Regulamin losowania numerka niepytanego

 1. Uczeń ma prawo, aby w dniu, w którym wywieszono numer, pod którym widnieje jego nazwisko w dzienniku lekcyjnym, był zwolniony z odpowiedzi ustnej i pisemnej z materiału nie przekraczającego 3-4 lekcji wstecz.
 2. Numery wylosowane biorą udział w kolejnym losowaniu dopiero po wyczerpaniu wszystkich pozostałych.
 3. Losowanie może być przeprowadzone tylko przez nauczyciela.
 4. Należy prowadzić ewidencję każdego losowania, w której oprócz daty losowania i wylosowanej liczby będzie widniał podpis nauczyciela i ucznia.
 5. Losowanie odbywa się w ostatnim dniu tygodnia. W trakcie losowania wybierane są numerki na wszystkie dni nauki kolejnego tygodnia.
 6. Losowanie nie może być przeprowadzone na tydzień przed półroczną i dwa tygodnie przed końcową klasyfikacją.
 7. Powyższe prawo nie dotyczy uczniów, którzy nie osiągają pozytywnych wyników w nauce z danego przedmiotu, często opuszczają zajęcia i sytuacji zawiązanej z dłuższą niż tygodniowa nieobecnością nauczyciela na zajęciach.