Harmonogram praktyk zawodowych 2021/22

Uczniowie obecnych II klas technikum po szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni odbywają Praktyki Zawodowe w III klasie we wrześniu br. według następującego harmonogramu:

Zawód Klasa (rok szkolny 2021/2022) Termin
Technik informatyk klasa 3F, 3I, 3Tz 02-29.09.2021r.
Technik elektryk klasa 3E 02-29.09.2021r.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej klasa 3K 02-29.09.2021r.
Technik pojazdów samochodowych klasa 3PS 02-29.09.2021r.
Technik mechanik - operator klasa 3PS 02-29.09.2021r.
Technik logistyk klasa 3L, 3Tz 02-29.09.2021r.

Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową oraz dzienniczek praktyk zostaną przesłane do uczniów 2 lipca br. poprzez dziennik elektroniczny. Uzupełniony i podpisany przez pracodawcę/instytucję wniosek wraz z dzienniczkiem praktyk, należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 19-23.07.2021r.

Praktyka zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie. Jej miejscem jest przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole
i siedziba mieści na terenie Powiatu Bocheńskiego lub do 50 km od Zespołu Szkół Nr 1.

Praktyka rozpoczyna się od zapoznania z przepisami BHP, organizacją pracy i zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

              Program praktyki (ustalany przez szkołę) firmy mogą traktować w sposób elastyczny.
Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.

Praktyki zawodowe odbywają się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.

              Uczniowie uczestniczą w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.

              Oceny umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyk zawodowych.

       Dokonując oceny pracy uczniów uwzględnia się:

              - przestrzeganie dyscypliny pracy,

              - organizację pracy,

              - samodzielność podczas wykonywania pracy,

              - jakość wykonywanej pracy,

              - postawę zawodową.

              Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę wpisuje
w dzienniczku praktycznej nauki zawodu opinię o pracy ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

Ostateczną ocenę praktyk wystawia Kierownik Szkolenia Praktycznego w szkole, wychowawcy wpisują oceny do dziennika i arkuszy ocen (wraz z adresem firmy).