Kształcenie na odległość – nauka od 30 XI 2020

Informuję, że od poniedziałku, czyli od 30 listopada br., w związku z nowelizacją rządowych zasad profilaktyki przeciw wirusowi COVID - 19, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni realizowane będą w postaci hybrydowej. Jest to decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa i ograniczenia w tym celu kontaktów społecznych.

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego nadal wszystkie zajęcia odbywają w systemie zdalnym. W Technikum Nr 1 i w Branżowej Szkole I st. Nr 1 nauka zdalna dotyczy wszystkich zajęć przedmiotów teoretycznych. Uczniowie branżowej szkoły, którzy są młodocianymi pracownikami również uczestniczą w nauczaniu zdalnym w dniach, w których odbywali lekcje w szkole, w pozostałych dniach natomiast zgłaszają się u pracodawcy, o ile u pracodawców nie występują zdarzenia związane z sytuacja epidemiologiczną mogącą zagrozić zdrowiu

Zajęcia praktyczne dla uczniów technikum i branżowej szkoły prowadzone w warsztatach szkolnych, dla których z programu nauczania zawodu nie wynika możliwość kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywać się będą stacjonarnie w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.       

Uczniowie klas maturalnych liceum i technikum będą mogli uczestniczyć w konsultacjach z przedmiotów maturalnych, które w ograniczonym zakresie odbywać się będą w szkole.

O terminach wszystkich wymienionych wyżej zajęć, które odbywać się będą w szkole, uczniowie i nauczyciele zostaną poinformowani z wyprzedzeniem poprzez komunikator dziennika elektronicznego

W okresie kształcenia na odległość uczniowie każdego dnia, zgodnie z planem lekcji szkolnych, uczestniczyć będą w lekcjach w czasie rzeczywistym w trybie on – line lub otrzymywać będą na swoje skrzynki materiały do nauki, które przygotowane zostaną przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Materiały, w postaci konspektu do zajęć, mogą mieć różną formę – ukierunkowanych wskazówek w nauce, linki do źródeł, materiałów filmowych, itp. Lekcje w trybie on-line powinny stanowić nie mniej niż 50 % wszystkich zajęć realizowanych w trybie zdalnym.

Uczniowie zobowiązani są do codziennego logowania się na swoim koncie w dzienniku UONET+, celem zapoznania się z tymi informacjami. W przypadku lekcji realizowanych on-line odnotowywana będzie obecność ucznia w sposób tradycyjny. W przypadku lekcji, w których wystąpi przesyłanie materiałów dydaktycznych, odczytanie informacji przesłanych na poszczególne lekcje, powinno nastąpić przed upływem 24 godzin od terminu lekcji. Odczytanie informacji po tym okresie zostanie odnotowane przez nauczyciela.

W miarę możliwości nauczyciele będą angażować różne aktywności uczniów, by minimalizować ich czas pracy przed ekranami. Mimo kształcenia zdalnego realizowane będą także zajęcia, których charakter bardziej kojarzy się, ze zdobywaniem umiejętności praktycznych, czy sprawności fizycznej (wychowanie fizyczne).

Uczniowie i rodzice nadal pozostawać będą w kontakcie z wychowawcą oddziału, by w razie potrzeby, w możliwie krótkim czasie reagować na pojawiające się problemy w tej nowej sytuacji. Do Państwa dyspozycji pozostają też możliwości porozumiewania się z pedagogami szkolnymi i psychologiem.

Informuję, że oficjalnym obowiązującym sposobem konsultowania się rodziców i uczniów z nauczycielami jest komunikator mailowy dziennika elektronicznego UONET+. W szczególnych przypadkach, za zgodą nauczyciela, możliwe są inne formy komunikacji, np. telefoniczna.

W ograniczonym stopniu dostępny jest kontakt telefoniczny ze szkołą, gdyż poza dyżurującymi pracownikami pozostali pracują zdalnie.

Apeluję zarówno do rodziców jak i uczniów o odpowiedzialne korzystanie z czasu, w którym nie będą odbywać się zajęcia szkolne. Nadrzędnym warunkiem uniknięcia zarażenia wirusem jest rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz unikanie przebywania w miejscach skupisk ludzkich, nawet ograniczania czasu poza miejscem zamieszkania.

Zachęcam uczniów do tej nowej formy nauki, z którą coraz bardziej się oswajamy, by straty wiedzy wywołane tą niecodzienną korono wirusową sytuacją ograniczyć do minimum.

Apeluję do rodziców, by wspierali uczniów nie tylko w samej nauce, ale także w tych trudnych dla wszystkich chwilach, które mogą być trudnym i traumatycznym przeżyciem w ich młodym życiu. Szczególnie dotyczy to uczniów klas maturalnych, zwłaszcza uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Dołóżmy wspólnie starań, by straty wywołane epidemią nie implikowały dodatkowych strat edukacyjnych i innych.

                                                                                                          Jan Balicki

                                                                                                          Dyrektor ZS Nr 1