Szanowni Ósmoklasiści!

Pojawiło się Rozporządzenie MEN aktualizujące wcześniejsze Rozporządzenie MEN dotyczące rozwiązań na COVID-19 i aktualny przepis brzmi: Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zatem dotychczasowy kalendarz rekrutacji nie obowiązuje!

Czekamy na decyzje Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.