Kształcenie na odległość

Informuję, że od jutra, czyli od 25 marca br., na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni realizowane będą w postaci nauki zdalnej. Jest to decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ten tryb zajęć w szkole dotyczy uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I st. realizujących zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych. Uczniowie branżowej szkoły I st., którzy są młodocianymi pracownikami również uczestniczą w nauczaniu zdalnym w dniach, w których odbywali lekcje w szkole. W pozostałych dniach zgłaszają się u pracodawcy, od którego zależy, czy uczeń będzie urlopowany, czy nie. W tej sprawie młodociani pracownicy i rodzice otrzymają odrębną informację na swoje skrzynki mailowe założone w dzienniku elektronicznym UONET +.

W okresie kształcenia na odległość uczniowie każdego dnia, zgodnie z planem lekcji szkolnych, otrzymywać będą na swoje skrzynki materiały do nauki, które przygotowane zostaną przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Materiały, w postaci konspektu do zajęć, mogą mieć różną formę – począwszy od ukierunkowanych wskazówek w nauce, poprzez linki do źródeł, materiałów filmowych, aż do zajęć on-line realizowanych w czasie rzeczywistym. Informacje takie przesyłane będą przez nauczycieli, dlatego ważnym jest, by uczniowie codziennie logowali się na swoim koncie w dzienniku UONET+, celem zapoznania się z tymi informacjami. Odczytanie informacji przesłanych na poszczególne lekcje, traktowane będzie jako obecność i udział ucznia w lekcji. Odczytanie informacji powinno nastąpić przed upływem 24 godzin od terminu lekcji. Po tym okresie nauczyciel odnotuje nieobecność.

W miarę możliwości nauczyciele będą angażować różne aktywności uczniów, by minimalizować ich czas pracy przed ekranami. Mimo kształcenia zdalnego realizowane będą także zajęcia, których charakter bardziej kojarzy się, ze zdobywaniem umiejętności praktycznych (zajęcia praktyczne), czy sprawności fizycznej (wychowanie fizyczne).

Nauczyciele odrębnym zarządzeniem zobowiązani zostali do przekazania uczniom i rodzicom informacji o sposobie i trybie prowadzenia zajęć, materiałach, wykorzystywanych źródłach informacji, sposobie monitorowania aktywności uczniów na zajęciach, ocenianiu postępów, a w przypadku klas maturalnych także przewidywanych ocenach rocznych, możliwości podwyższania uzyskanej oceny, czy nawet w skrajnych przypadkach odwołania od niej. Możliwe są konsultacje rodziców z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne.

Uczniowie i rodzice nadal pozostawać będą w kontakcie z wychowawcą oddziału, by w razie potrzeby, w możliwie krótkim czasie reagować na pojawiające się problemy w tej nowej sytuacji. Do Państwa dyspozycji pozostają też możliwości porozumiewania się z pedagogami szkolnymi i psychologiem.

Informuję, że oficjalnym obowiązującym sposobem konsultowania się rodziców i uczniów z nauczycielami jest komunikator mailowy dziennika elektronicznego UONET+. W szczególnych przypadkach, za zgodą nauczyciela, możliwe są inne formy komunikacji, np. telefoniczna.

W ograniczonym stopniu dostępny jest kontakt telefoniczny ze szkołą, gdyż poza dyżurującymi pracownikami pozostali pracują zdalnie.

Apeluję zarówno do rodziców jak i uczniów o odpowiedzialne korzystanie z czasu, w którym nie będą odbywać się zajęcia szkolne. Nadrzędnym warunkiem uniknięcia zarażenia wirusem jest rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz unikanie przebywania w miejscach skupisk ludzkich, nawet ograniczania czasu poza miejscem zamieszkania.

Zachęcam uczniów do tej nowej formy nauki, z którą coraz bardziej się oswajamy, by straty wiedzy wywołane tą niecodzienną korono wirusową sytuacją ograniczyć do minimum.

W związku ze zbliżającym się terminem klasyfikacji klas maturalnych, informuję, że do dnia 3 kwietnia br. nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są poinformować uczniów i rodziców (wpisem w odpowiedniej kolumnie dziennika) o przewidywanych ocenach niedostatecznych, a bezpośrednio po świętach wielkanocnych do wpisania ocen końcowo rocznych.

Apeluję do rodziców, by wspierali uczniów nie tylko w samej nauce, ale także w tych trudnych dla wszystkich chwilach, które mogą być trudnym i traumatycznym przeżyciem w ich młodym życiu. Szczególnie dotyczy to uczniów klas maturalnych, zwłaszcza tych, którzy mają braki wiedzy wymagające uzupełnienia lub powtórzenia oraz uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Dołóżmy wspólnie starań, by straty wywołane epidemią nie implikowały dodatkowych strat edukacyjnych i innych .

                                                                                                                               Jan Balicki

                                                                                                                               Dyrektor ZS Nr 1