Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Informuję, że od dnia 12 do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zdaniem lekarzy i ekspertów WHO wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół          i placówek oświatowych oraz zachowanie innych odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii.

Odwołanie zajęć w szkole dotyczy uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I st. realizujących zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych. Uczniowie branżowej szkoły I st., którzy są młodocianymi pracownikami również nie uczęszczają do szkoły, jednak w dniach nauki w szkole zgłaszają się u pracodawcy i realizują przygotowanie zawodowe. Uczniowie, którzy w bieżącym tygodniu odbywają kursy                w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zakończą je    w najbliższy czwartek lub piątek.

W okresie zawieszenia zajęć główną formą informowania uczniów, rodziców                  
i pracowników szkoły o ważnych sprawach organizacyjnych dotyczących szkoły będzie elektroniczny przekaz komunikatów na stronie internetowej szkoły (www.zs1.bochnia.pl) oraz w dzienniku elektronicznym UONET+.
Dotyczy to w szczególności uczniów dla których, w miarę możliwości przekazywane będą informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele podczas nieobecności w szkole.

Apeluję zarówno do rodziców jak i uczniów o odpowiedzialne korzystanie z czasu,      w którym nie będą odbywać się zajęcia szkolne. Nadrzędnym warunkiem uniknięcia zarażenia wirusem jest rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz unikanie przebywania w miejscach skupisk ludzkich, centrach handlowych, komunikacji publicznej, a nawet unikanie spotkań towarzyskich i wyjazdów.

Zachęcam uczniów do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole      (o to samo apeluje też do rodziców). Zachęcam nauczycieli, by przebywając w domu              w gotowości do pracy, wspierali uczniów w nauce i przekazywali im drogą elektroniczną materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie dotyczy to uczniów klas maturalnych, zwłaszcza tych, którzy mają braki wiedzy wymagające uzupełnienia lub powtórzenia oraz uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. TVP na kanale TVP Kultura i innych emitować będzie programy przydatne dla uczniów (materiały popularno-naukowe, lektury itp.)

Jednocześnie informuję, że:

  • Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
  • Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
  • W przypadku podejrzewania u siebie korona wirusa: numer 800 190 590!